Inici del Contingut

Pla Bilingüe

Coordinació

Maricel Oró Piqueras
Despatx 3.12
Horari d'atenció: dimecres de 10.00 a 13.00h.
maricel.oro@dal.udl.cat


Què és el Pla Bilingüe?
En línies generals, el Pla Bilingüe s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, per tal de desenvolupar les competències docents generals vinculades a l’exercici de la professió de mestre en educació primària.

La seva especificitat es basa en el seu ensenyament progressiu i intensificat de la llengua anglesa i la seva didàctica. Així doncs, el Pla Bilingüe del Grau d’Educació Primària permet que els alumnes d’Educació Primària que ho desitgin puguin, d’una banda, aprofundir en l’aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa, i d’altra banda, es preparin per impartir qualsevol àrea del currículum en anglès en el seu futur com a mestres, tal com requereixen molts centres d’Educació Primària en l’actualitat.


El Pla d'Estudis
El Pla Bilingüe del Grau d’Educació Primària s’estructura en un pla d’estudis de grau, dividit en 4 cursos i equivalent a una titulació de 240 crèdits ECTS en total.

El pla d’estudis presenta una introducció progressiva a la llengua anglesa, amb dos nivell d’intensitat:
  1. Primer i segon curs: En aquests dos primers anys s’ofereixen matèries impartides, en la seva majoria, parcialment en anglès. Amb aquest tipus d’introducció s’aconsegueix que l’estudiantat es familiarizi amb el vocabulari i tipus de discurs propi de les àrees d’especialitat, i alhora pugui progressar sobretot en les destreses lingüístiques, amb un èmfasi inicial en les destreses receptives.
  2. Tercer i quart curs: En la segona part del grau, s’ofereixen matèries impartides totalment en anglès, i per tant la integritat de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació de les mateixes es realitza en aquesta llengua. En aquestes matèries s’inclouen el Pràcticum i el Treball de Fi de Grau.
A més a més, el Pla Bilingüe inclou totes les matèries optatives impartides en anglès que formen part de la Menció en Llengua Anglesa de 4t curs.
 
Crèdits en anglès Curs 2019-20
1r curs
Psicologia del desenvolupament 1r semestre 6 ECTS
Sociologia de l'educació 1r semestre 6 ECTS
Foment de la competència sociolingüística 1r semestre 6 ECTS
Numeració, càlcul i mesura 1r semestre 2 de 6 ECTS
Psicologia de l'educació 2n semestre 6 ECTS
Família i escola 2n semestre 3 de 6 ECTS

 

2n curs
Espai i forma 1r semestre 2 de 6 ECTS
Introducció a la llengua anglesa i la seva didàctica 1r semestre 6 ECTS
Acció tutorial a l'educació primària 1r semestre 6 ECTS
Arts visuals 2n semestre 3 de 6 ECTS
Pràctiques I 2n semestre 5 de 6 ECTS

 

3r curs
Aprenentatge de les Ciències Experimentals II Anual 9 ECTS
Ensenyança i Aprenentatge de les Llengües III Anual 5 de 7 ECTS
Didàctica de les ciències socials. Història general d'Europa Anual 3 ECTS
Didàctica de l'educació artística Anual 3 de 9 ECTS
Pràctiques II Anual 15 ECTS

 

4t curs
Llengua anglesa i la seva cultura 1r semestre 9 ECTS
Didàctica i disseny curricular de la llengua estrangera 1r semestre 9 ECTS
Pràctiques III Anual 20 ECTS
Treball final de grau Anual 9 ECTS


Internacionalització
La internacionalització dels estudis és un aspecte molt important del Pla Bilingüe, ja que garanteix un període d’immersió en un altre país on l’estudiant hagi d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular, idealment tant dins com fora de l’àmbit acadèmic. La Facultat recomana els estudiants d’aquest pla que cursin una estada semestral o anual en un dels centres universitaris amb què la Facultat té conveni, dins dels programes Erasmus i Programa de Mobilitat de la UdL. Alhora, el Pla Bilingüe implica la realització de les Pràctiques de 3er curs a l’estranger, estada de caràcter obligatori que podrà gestionar-se igualment com a Erasmus-Estudis o dins del Pla Mobilitat, i per a la qual els estudiants podran sol.licitar diferents tipus d’ajuts complementaris.


Suport a l'estudiantat del Pla Bilingüe
  • L’estudiantat que estigui interessat en formar part d’aquest Pla Bilingüe disposarà d’un orientador que l’assessorarà durant els dies de la matrícula.
  • Aquest estudiantat tindrà la possibilitat de participar, de forma preferent i amb possibilitat de beca d’estudis, en els cursos que des de la Facultat es dissenyen en el marc de la Universitat d’Estiu per a la promoció de la llengua anglesa.
  • A través de les col.laboracions establertes amb el Servei Lingüístic de la UdL, els estudiants del Pla Bilingüe també tindran l’oferta de cursos paral.lels a les assignatures del grau, que seran totalment compatibles amb el seu horari i calendari acadèmic.
  • Finalment, els estudiants del Pla Bilingüe rebran el suport dels tutors del Pla Nèstor durant els quatre anys dels seus estudis. Les tutors del Pla Bilingüe seran professors del grau i per tant coneixeran les seves especificitats.


Requisits per accedir al Pla

Els estudiants que es matriculin en el Pla Bilingüe haurien de tenir totalment assolit, com a mínim, el nivell B1 en llengua anglesa.