Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Primària
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Primària per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

Grau en Educació Primària (Reverificat 2018) Grau en Educació Primària (2008)
ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació obligatòria (OB) 94
Matèries optatives (O) 36
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Primària -reverificat-
Reconeixements del grau Ed. Primària al grau Ed. Infantil
Optatives ofertades 2021-2022
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 106
Matèries optatives (O) 24
Pràcticum 41
Treball de fi de grau 9
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Primària
Optatives ofertades 2021-2022
Prerequisits
Reconeixements del grau Ed. Primària al grau Ed. Infantil
Reconeixements optatives
Inscripció a l'optativitat / mencions de 4t curso

Mencions curs 2021-22

Menció Anglès:
1. Llengua i cultura anglesa per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
2. Didàctica i disseny curricular de la llengua anglesa (6 ECTS)
3. Aprenentatge integrat de llengües i contingut (AICLE) a l'Educació Primària (6 ECTS)
4. Literatura infantil en anglès per a l'aula d'Educació Primària (6 ECTS)
5. Creativitat digital en l'aula de llengua anglesa (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Música:
1. Llenguatge musical (6 ECTS)
2. Veu, cor i orquestra escolar (6 ECTS)
3. Cultura musical (6 ECTS)
4. Didàctica de l'educación musical I (6 ECTS)
5. Didàctica de l'educación musical II (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció Educació Física:
1. Didàctica de l'educació física (6 ECTS)
2. Fonaments de l'esport I (6 ECTS)
3. Fonaments de l'esport II (6 ECTS)
4. Condició física i salut (6 ECTS)
5. Organització, planificació i divulgació de les activitats esportives en edat escolar (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció necessitats educatives especials i educació per a la diversitat:
1. Prevenció i atenció biopsicosocial (6 ECTS)
2. Eines transprofessionals per la detecció i intervenció (6 ECTS)
3. Construcció de processos educatius (6 ECTS)
4. Recursos i suport educatiu durant el cicle vital (6 ECTS)
5. Escola plurilingüe i pluricultural (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)
Menció en STEM:
1. Educació STEM per una ciutadania digital (6 ECTS)
2. Desenvolupament i innovació tecnològica a l'escola (6 ECTS)
3. Indagació i actualitat científica (6 ECTS)
4. Modelització a l'escola (6 ECTS)
5. Resolució de reptes STEM (6 ECTS)
Pràctiques III (24 ECTS)
TFG (6 ECTS)

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100860 INTEGRACIÓ I O 6
100855 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA O 6
100866 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100864 TEORIA, HISTÒRIA I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100862 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100877 NUMERACIÓ, CÀLCUL I MESURA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100863 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100865 PROCESSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS T 6
100867 FAMÍLIA I ESCOLA T 6
100885 MÚSICA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100878 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100986 ESPAI I FORMA B 6
100872 ACCIÓ TUTORIAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100873 TECNOLOGIES DIGITALS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA T 6
100879 INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ANGLESA I LA SEVA DIDÀCTICA B 6
100870 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100883 ARTS VISUALS B 6
100880 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA B 6
100871 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS T 6
100987 PRÀCTIQUES I B 6
100875 GEOGRAFIA I HISTÒRIA B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100882 PROJECTES INTEGRATS EN LLENGUA ANGLESA B 3
100889 PRÀCTIQUES II B 14
100988 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I B 6
100886 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ RÍTMICA I LA DANSA B 4
100884 DIDÀCTICA DE LES ARTS VISUALS B 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100881 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA B 6
100874 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II B 6
100876 DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100887 ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L'EDUCACIÓ FÍSICA B 6
100989 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ, ATZAR I PROBABILITAT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100845 PRÀCTICUM II (GENERALISTA) B 15
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100894 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS O 6
100892 PREVENCIÓ I ATENCIÓ BIOPSICOSOCIAL O 6
100895 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ O 6
100897 LLENGUA I CULTURA ANGLESA PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100975 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT O 6
100978 VEU, COR I ORQUESTRA ESCOLAR O 6
100993 MODELITZACIÓ EN L'ESCOLA O 6
100971 CREATIVITAT DIGITAL EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100972 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA O 6
100893 ESCOLA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL O 6
100973 FONAMENTS DE L'ESPORT I O 6
100974 FONAMENTS DE L'ESPORT II O 6
100977 LLENGUATGE MUSICAL O 6
100979 CULTURA MUSICAL O 6
100980 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL I O 6
100981 DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL II O 6
100990 EDUCACIÓ STEM PER UNA CIUTADANIA DIGITAL O 6
100991 DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ESCOLA O 6
100992 INDAGACIÓ I ACTUALITAT CIENTÍFICA O 6
100898 DIDÀCTICA I DISSENY CURRICULAR DE LA LLENGUA ANGLESA O 6
100970 LITERATURA INFANTIL EN ANGLÈS PER A L'AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA O 6
100976 ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES EN EDAT ESCOLAR O 6
100899 APRENENTATGE INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUT EN L'EDUCACIÓ O 6
100994 RESOLUCIÓ DE REPTES STEM O 6
100896 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100891 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
100890 PRÀCTIQUES III B 24
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100846 PRÀCTICUM III (GENERALISTA) B 20
100848 PRÀCTICUM III (LLENGUA ESTRANGERA) B 12
100868 PRÀCTICUM III (NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT) B 12
100823 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
100851 PRÀCTICUM III (MENCIONS) B 8
100850 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ MUSICAL) B 12
100849 PRÀCTICUM III (EDUCACIÓ FÍSICA) B 12