Inici del Contingut

Objectius formatius

 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima d'aula que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Dominar les TIC en l'àmbit de la matèria.
 • Gestionar la informació adequadament.
 • Comunicar-se correctament de forma oral, escrita i per mitjà d'altres recursos en l'àmbit de la matèria.
 • Resoldre problemes en el desenvolupament i en relació amb la pràctica.
 • Organitzar i planificar les actuacions pròpies i amb els altres.
 • Treballar en equip.
 • Demostrar compromís ètic amb els destinataris de l'acció docent.