Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Educació Primària     SegellAcreditacioAQU_GEPrimaria_ca

Els estudis de grau en Educació Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària.


Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius. El grau contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits: Educació Física, Educació Musical, Llengua Estrangera o Atenció a Necessitats Educatives Especials.

Aquests estudis també es poden cursar en modalitat dual, amb una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs. O bé, en modalitat del pla bilingüe que ofereix la possibilitat que l'alumnat intensifiqui el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques del grau en anglès.